im. Żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty

Bezpieczeństwo podczas zbiórek i biwaków

UDOSTĘPNIJ
/
247

24 sierpnia 2020 r. przyjęte zostały Wytyczne Głównej Kwatery ZHP dotyczące organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19. Wszelkie informacje dotyczące powrotu do działalności bezpośredniej znajdują się na tej stronie. Wytyczne obowiązują od 1 września 2020 r.

Komenda Hufca zorganizowała szkolenie drużynowym i szefom jednostek w Hufcu ZHP Brodnica.

Oświadczenia do wypisania:

harcerz-pełnoletni

harcerz-niepełnoletni

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi. Szczegółowe wytyczne dostępne na stronie: https://zhp.pl/wracamy/

 

_____________

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zasady opisane w wytycznych dotyczą wszystkich uczestników form pracy harcerskiej, łącznie z kadrą.
 2. W zbiórce/spotkaniu/innej formie pracy harcerskiej, jeśli jest ona dopuszczona do realizacji, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 5. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez upoważnione do tego organy. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 7. Formy pracy harcerskiej (np. biwak, kurs, impreza chorągwiana) z nocowaniem mogą być organizowane tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki bezpieczeństwa, na podstawie pisemnej umowy zawartej między ZHP a podmiotem uprawnionym do dysponowania danym miejscem i umożliwiającym ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wyjazdu. Powyższe nie wyklucza korzystania z przestrzeni udostępnianej przez Lasy Państwowe, względnie inny podmiot dysponujący terenem, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot uprawniony do dysponowania terenem należącym do prywatnych osób fizycznych/prawnych) lub noclegu na polach namiotowych i kempingach. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wyjazdu, możliwe jest zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. W przypadku namiotów turystycznych liczba osób wynosi maksymalnie 3. Organizator musi zapewnić dodatkowe pomieszczenie/namiot na wypadek konieczności czasowego odizolowania uczestnika z podejrzeniem choroby zakaźnej.
 8. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 9. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 10. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty każdorazowo po użyciu przez daną osobę, zanim inna osoba zacznie używać tego przedmiotu/rekwizytu.
 11. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie. W takim wypadku uczestnicy danej formy nie mogą się wymieniać zapewnionymi im indywidualnie materiałami dydaktycznymi.
 12. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 13. W trakcie zbiórki/spotkania/innej formy pracy harcerskiej nie wolno przeprowadzać zajęć  wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem lub osobą trzecią, np. tradycyjne wiązanie kręgu.
 14. Osoba nadzorująca zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej przed jej rozpoczęciem informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 15. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będą publikowane bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.___________

ZBIÓRKI GROMAD I DRUŻYN

Wytyczne ogólnopolskie

Zbiórki w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Jeśli odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym, to muszą być spełnione następujące warunki:

 1. W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 2. W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:
Maksymalna liczba osób 150 (łącznie z kadrą i opiekunami)

Prowadzący zbiórkę:
Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 1. Zaleca się, aby w programie zbiórki nie było zwiedzania zamkniętych obiektów publicznych np. muzea, kina. Możliwe jest korzystanie z obiektów publicznych będących na otwartej przestrzeni.
 2. W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

Regionalne obostrzenia dla powiatów „czerwonych” i „żółtych” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356 z późn. zm.):

Strefa żółta

Zbiórki w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Jeśli odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym, to muszą być spełnione następujące warunki:

 1. W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 2. W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:

Gromada/drużyna na zbiórce pracuje w grupach do 20 osób  (łącznie z kadrą i opiekunami).

Prowadzący zbiórkę:

Zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi w grupach maksymalnie 20-osobowych. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej 20-osobowej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.

Inne zasady bezpieczeństwa:

 1. W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 2. W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

Strefa czerwona

Wyłącznie zbiórki on-line
_____________

ZBIÓRKI ZASTĘPÓW

Wytyczne ogólnopolskie

Zbiórki w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Jeśli odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym to muszą być spełnione następujące warunki:

 1. W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 2. W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:
Limity liczbowe – grupy maksymalnie 10 osób łącznie z osobą pełnoletnią nadzorującą zbiórkę.

Regionalne obostrzenia dla powiatów „czerwonych” i „żółtych” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356 z późn. zm.):

Strefa żółta

Miejsce:

Zbiórki w miarę możliwości powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Jeśli odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym, to muszą być spełnione następujące warunki:

 1. W przypadku korzystania z pomieszczeń szkolnych – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego.
 2. W przypadku innych pomieszczeń niż szkolne – zgodnie z ustaleniami z właścicielem i zachowaniu obowiązującego dystansu społecznego. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę.

Maksymalna liczba osób:

Limity liczbowe – grupy maksymalnie 10 osób łącznie z osobą pełnoletnią nadzorującą zbiórkę.

Strefa czerwona

Wyłącznie zbiórki on-line
_____________

BIWAKI (wyjazdy gromad i drużyn/ szczepów z nocowaniem)

Wytyczne ogólnopolskie

Miejsce:

Zgodnie z informacją zawartą w ogólnych zasadach bezpieczeństwa pracy harcerskiej.

Maksymalna liczba osób:

 1. 150 osób (łącznie z kadrą).
 2. Rekomendujemy, żeby praca harcerska na biwakach odbywała się w ramach gromad/drużyn, które pracują ze sobą w trybie bieżącym (zbiórki drużyny).

Program wyjazdu

 1. Powinien być realizowany w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Zaleca się, aby w programie nie było zwiedzania zamkniętych obiektów publicznych np. muzea, kina. Możliwe jest korzystanie z obiektów publicznych będących na otwartej przestrzeni.

Rodzice dziecka

 1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wyjazdu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału dziecka w wyjeździe. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wyjazdu. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe.
 4. Są zobowiązani do zaopatrzenia uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
 5. Wyrażają zgodę na wykonanie pomiaru temperatury.

Inne zasady bezpieczeństwa

 1. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 2. Należy w trakcie wyjazdu posiadać minimum jeden termometr do pomiaru temperatury uczestnikom.
 3. Kadra wyjazdu jest zobowiązana znać procedurę postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

Regionalne obostrzenia dla powiatów „czerwonych” i „żółtych” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356 z późn. zm.):

Strefa żółta

Miejsce:

Zgodnie z informacją zawartą w ogólnych zasadach bezpieczeństwa pracy harcerskiej.

Maksymalna liczba osób:

Grupa wyjazdowa może liczyć do 20 osób (łącznie z kadrą).

Program wyjazdu

 1. Powinien być realizowany w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Wyłączone z programu powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

Rodzice dziecka

 1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wyjazdu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału dziecka w wyjeździe. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wyjazdu. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe.
 4. Są zobowiązani do zaopatrzenia uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
 5. Wyrażają zgodę na wykonanie pomiaru temperatury.

Inne zasady bezpieczeństwa

 1. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 2. Należy w trakcie wyjazdu posiadać minimum jeden termometr do pomiaru temperatury uczestnikom.
 3. Kadra wyjazdu jest zobowiązana znać procedurę postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

Strefa czerwona

_____________

Drużynowi i zastępowi! Zgłoście swoją zbiórkę wypełniając niniejszy formularz i przesyłając go na adres e-mail: sochaczew@zhp.pl

MELDUNEK poza harcówką

Opiekun dzieci i młodzieży odpowiedzialny za bezpieczeństwo członków jednostki realizujących działanie poza harcówką ma obowiązek przed przedsięwzięciem podpisać stosowną deklarację ws. bezpieczeństwa zdrowia i życia.

DEKLARACJA